Algemene voorwaarden 3/3 Labs V.O.F.

Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de vennoten, hierna te noemen ‘ 3/3 Labs ’ , enerzijds en bezoekers die gebruikmaken van de diensten, faciliteiten en p ro ducten die 3/3 labs aanbied. Niets in de algemene voorwaarden is bedoeld om je wettelijke rechten te beïnvloeden.

1.2 3/3 Labs kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. De bezoeker wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Indien de bezoeker niet akkoord gaat met de wijziging(en) dient deze 3/3 labs hier schrift elijk van op de hoogte te brengen binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de dag na wijziging van de algemene voorwaarden. 3/3 Labs zal zich inzetten om tot een passende oplossing te komen.

1.3 De nietighe id van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 2 . Toeg a ng 2.1 E en geplaatste bestelling en/of reservering , zowel mondeling als schrift elijk, is bindend. 3/3 labs behoudt zicht te allen tijde het recht voor om bestellingen en/of reserveringen te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden te stellen.

2.2 Informatie, zoals mededeling en prijsopgaven, met betrekking tot alle activiteiten van 3/3 labs wordt zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of verstrekt. Voor bijkomende kosten van bijvoorbeeld reserve ring, betaling of arrangementen kunnen extra kosten in rekening gebracht worden. 3/3 labs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in verstrekte prijsinformatie.

2.3 Reserveren is uitsluit end mogelijk via 33labs.nl. Mocht u hierbij hulp nodig hebben of vrage n hebben helpen wij u graag. U kunt ons telefonisch; 0 647204807 of via mail; [email protected] 2.4 Na het plaatsen van een bestelling dan wel reservering ontvangt u een bevestigingsmail. Hierin staan alle gegevens van uw bestelling dan wel reservering. Heeft u geen bevestigingsmail gehad, dan is de reservering ook ni et definitief. In dat geval kunt u contact met ons op nemen via 0647204807.

2.5 Wij vragen u 15 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig te zijn voor de nodige uitleg. Deelnemers die niet op tijd aanwezig zijn kunne n niet deelnemen aan de activiteit . Het gehele bedrag blijft in dit geval verschuldigd.

Artikel 3 Annuleren of verplaatsen 3.1 Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 uur voor de geplande activiteit. Indien de annulering later plaats vindt heeft 3/3 labs het recht 40% van de afgesproken prijs in rekening te brengen. Annuleren is uitsluitend mogelijk door te mailen naar

. U ontvangt daarna altijd een annuleringsbevestiging.

3.2. Indien er sprake is van overmacht kan 3/3 labs de bestelling of reservering annuleren of verplaatsen naar een andere datum. ‘ Overmacht ’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging v an de begeleiding, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, verbouwingen etc. 3/3 Labs heeft de mogelijkheid tot 24 uur voor aanvang de reservering te annuleren of te wijzigen. In geval van annuleren vanuit 3/3 labs wordt het gehele bedrag binnen 30 dagen terug geboekt.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Deelname geschiedt op eigen risico. 3/3 Labs is niet aansprakelijk voor enige schade, materieel of immaterieel, die de bezoeke r mocht lijden als gevolg van de deelname. 3/3 Labs is niet aansprakeli jk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisa tie voor schade van de bezoeker aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.

4.3 De bezoeker vrijwaart 3/3 Labs voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een bezoeke r to e te rekenen handelen, nalaten of toedoen met betrekking tot of dee lname aan het evenement. Artikel 5 Huisregels 5.1 Bezoeker dienen zich te houden aan de huisregels, voorschriften en aanwijzingen van 3/3 labs en medewerkers daarvan. Indien de organisatie het redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde heeft zij he t recht de bezoeker de (verdere) toegang tot de ruimtes te ontzeggen en uit de accommodatie te verwijderen. 5.2. Kinderen jonger dan 15 jaar worden alleen toegelaten in de escaperoom onder be geleiding van een vol wassenen. 5.3 Om 3/3 Labs in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. 5.4 Digitale camera ’s, videocamera ’ s, camcorders, telefoons (anders dan die eigendom zijn van 3/3 labs) en andere opnameapparatuur zijn niet toegestaan.

5.5 Roken is niet toegestaan.

5.6 Tijdens of vooraf aan het escape spel is het gebruik van alcohol en/of drugs verboden. Wanneer een mede werkers van 3/3 labs twijfelt a an de gesteldheid van de bezoek er, heeft de m edewerker het recht deze bezoek er te weigeren, zonder restitutie.

5.7 Wanneer er tijdens het spel decoratie, spelelementen of andere eigendommen van 3/3 La bs vernield of vervuild worden zullen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.

5.7. Het plezier van een escaperoom is o.a. het oplossen van raadsels. Gun je vrienden ook dit plezier en vertel ze over je ervaring, maar verklap niet de geheimen. Beschou w jezelf tot geheimhouding verplicht.

Artikel 6 6 .1 Door het sluiten van een overeenkomst met 3/3 labs kunnen (persoons)gegevens van de bezoek er worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. 6 .2 3/3 Labs gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 6 .3 Door het sluiten van d e overeenkomst met 3/3 Labs geeft de deelnemer uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens. 6 .4 3/3 Labs mag gebruik maken van de persoonsgegevens van de deelnemer om haar dienstverlening en mar keting te optimaliseren voor het evenement en toekomstige evenementen. 6 .5 Tijdens het spelen van de escaperoom worden (beeld)opnamen gemaakt met beveiligingscamera’s, de organi satie kan deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan. Artikel 8 Slotbepalingen 8.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 8.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden eerst aan de bevoegde rechter te ’s – Hertogenbosch voorgelegd.